Intenzivní kurzy k přijímacím zkouškám

Nad rámec přijímaček nanečisto vám nabízíme také možnost využít intenzivní kurzy k přípravě na přijímací zkoušky 2023, a to pro žáky 9.tříd

Intenzivní kurzy jsou vhodné jako doplněk k běžným lekcím doučování, nenahrazují plnohodnotnou přípravu.


Co můžu od kurzu očekávat?

 • Výuka matematiky i českého jazyka
 • Rady a tipy, jak postupovat při řešení CERMAT testu a na co si dávat pozor
 • Obecné řešení typových úloh
 • Práce s textem
 • Práce se záznamovým archem
 • Praktická ukázka typových úloh
 • Chytáky v testech MAT i ČJ
 • Kde se dělají nejčastější chyby a proč

Termíny:

Výuka je rozdělena na dva bloky – 90 minut matematika, přestávka 15 minut a 90 minut český jazyk.
Každý termín je unikátní obsahem, úlohy se nebudou opakovat a tudíž je možné se přihlásit na všechny tři termíny.
Přestávku lze využít na případné dotazy a konzultace.


1. Termín

Sobota 18.3.2023
OBSAZENO

Matematika 8:30 – 10:00 
10:00 – 10:15 přestávka
Čeština 10:15 – 11:45


2. Termín

Sobota 25.3.2023
OBSAZENO

Matematika 8:30 – 10:00
10:00 – 10:15 přestávka
Čeština 10:15 – 11:45


3. Termín

Sobota 1.4.2023
OBSAZENO

Matematika 8:30 – 10:00
10:00 – 10:15 přestávka
Čeština 10:15 – 11:45


Kurzy budou probíhat v našich učebnách, počet žáků je kapacitně omezen.

Obsah kurzů:

Matematika:

 1. Termín – práce s mnohočleny, lineární výrazy, lomené výrazy, lineární rovnice, soustavy rovnic, slovní úlohy řešené lineární rovnicí
 2. Termín – procenta, slovní úlohy s procenty, přímá a nepřímá úměra, úlohy o společné práci, směsi, úlohy o pohybu
 3. Termín – měřítko mapy,  slovní úlohy, poměr, početní geometrie ( úhly, Pythagorova věta, objemy a obsahy těles, kruh, kružnice ), konstrukční úlohy -rozbor, konstrukční  zápis, konstrukce

Český jazyk:

 1. Termín – práce s textem, větná skladba, slovní druhy, mluvnické kategorie, procvičování pravopisu
 2. Termín – práce s textem, literární formy, druhy, žánry, stylistika, verš, sloka, rým, slova – význam a vztahy, stavba, hláska, slabika, písmeno
  procvičování pravopisu
 3. Termín – práce s textem, věta jednoduchá a souvětí, druhy vedlejších vět, interpunkce, základní slohové útvary, procvičování pravopisu

Ceny:

Garance vrácení ceny: V případě, že by nebylo možné intenzivní kurzy v daném termínu pořádat z důvodu vládních opatření proti koronaviru, budou registrovaným žákům nabídnuty dvě náhradní varianty:
1. Online verze
2. Navrácení uhrazené platby v plné výši


JEDEN termín

850 Kč

DVA termíny

1.600 Kč (800 Kč/kurz)

TŘI termíny

2.250 Kč (750 Kč/kurz)